شایددور .... شاید نزدیک ....

فاصله ای نیست بین قلب هایی که برای هم می تپند

جووون...ببین کف کن ...

Safe6344349089221.jpg

 

 

احوالپرسی اقا پسرا هنگام دیدن رفقاشون!!!! 

 

و 

عدم توانایی کنترل هیجانات.... 

بدلیل دلتنگی بیش از حد

 

 

 

 

 

 

 

 

Safe6344349089241.jpg

عکس/ بزن قدش هیلاری! 

Safe6344340061401.jpg

کلینتون و داووداوغلو وزرای خارجه آمریکا و ترکیه در حاشیه اجلاس لیبی در ابوطبی: بزن قدش دادا..