شایددور .... شاید نزدیک ....

فاصله ای نیست بین قلب هایی که برای هم می تپند

چرا زادی مرا مادر...

چرا زادی مرا مادر

 

 

زمین چرکین                                

 

هوا  غمگین

 

دو چشم آسمان  خونین

 

سکوت  مرگ   مستولی

 

و شب

 

در امتداد شب

 

بدون کور سویی کوچک و روشن 

 

چه شب هایی ست  این شبها

 

که گاه انسان

 

بکوبد سر به در گوید:

 

چرا  زادی  مرا  مادر

 

چرا مادر

 

چرا یکدم نکشتی در دلت این آتش پست زمینی را

 

و یا نفرین کند خود را

 

خدایا

 

کاش می مردم

 

خدایا کاش همسان با دل پردرد خاک تیره می گشتم

 

ولی اینگونه شب هایی چنین تاریک را

 

 هرگز نمی دیدم

 

خدایا

 

رحم بر ما کن

 

خدا یا رحم بر این آذر ستان کن

 

و باز

 

از نو

 

سوار دیگری بفرست

 

سوار تازه ای  با  نان و کاشانه

 

سوار تازه ای با  شمع و پروانه

 

که   این   کهنه  سوار  قبلیت

 

از عدل خارج شد

 

                      شاعر:  پیام باستانی 

 

 

 

 

من که واقعا لذت بردم ... 

واقعا محشربود ...  

هرکی مثل من لذت برده باید نظر بارونم کنه... 

منتظرم حتما بنظرید!