شایددور .... شاید نزدیک ....

فاصله ای نیست بین قلب هایی که برای هم می تپند

مجال من همین باشد که پنهان مهر او ورزم

مجال من همین باشد که پنهان مهراو ورزم 

 

                                         کنارو بوس واغوشش چه گویم چون نخواهد شد 

 

 

 

شراب لعل و جای امن و یارمهربان ساقی 

 

                                        دلا  کی به شود  کارت اگر اکنون  نخواهد  شد