شایددور .... شاید نزدیک ....

فاصله ای نیست بین قلب هایی که برای هم می تپند

نامه ی چارلی چاپلین به دخترش:

تاوقتی قلب عریان کسی را ندیدی بدن عریان خودت را نشان نده  

هیچ گاه چشمانت را برای کسی که معنای نگاهت را نمی فهمد گریان مکن 

قلبت را خالی نگه دار   

اگر هم روزی خواستی کسی را در قلبت جای دهی 

سعی کن که فقط یک نفر باشد 

وبه او بگو که تورا بیشتر از خودم وکمتر از خدا دوست دارم  

زیراکه به خدا اعتقاد وبه تو نیاز دارم