شایددور .... شاید نزدیک ....

فاصله ای نیست بین قلب هایی که برای هم می تپند

helllllloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

سلام علیکم


بالاخره من اومدم   
ولی خب باز بایدبروم  
همتونو دوست دار............ .


فعلا بای