شایددور .... شاید نزدیک ....

فاصله ای نیست بین قلب هایی که برای هم می تپند

تصویر سوم؟!!

تصویر سوم "من" و "او" ،

می شود "ما" ؛ 

که،

تماما خطِ ندید است!