شایددور .... شاید نزدیک ....

فاصله ای نیست بین قلب هایی که برای هم می تپند

+ سلــــــــــــ ‍ام دختــــــــــــرا . . .

میگم دختــــــــــــ ‍را چون مخاطبای من همشــــــــــ ‍ون دخترن . . .

و ایــــــ ‍ن واسه من موهبتیــــــــــــ ‍ه . . .

اخیشـــــــــــــ ‍ه ها ایمتحانــــــــــــ ‍ام بالاخره تمومیــــــــــــــ ‍د . . .

وایـــــــــ خهلیــــــــــــ خوژالَم . . .

آخه آخراش دیگـــــــــــ ‍ه قاطـــــ ‍ی کرده بودم . . .

راستـــــــــــ ‍ی . . .

تولـــــــــد امیرالمؤمنیــــــــــــــــن علی (ع) و همینطور روز پـــــــــــــــ ‍در رو به همه ‍ی باباهای دنیا

و همینطور به شما دوستــــــــــــ ‍ا ی مهربونَــــــــــــــ ‍م تبریـــــــــــــ ‍ک میگم  

 

 

 

 

 

 

 

.

راستــــــــــ ‍ی شما ایمتحاناتون تمومیــــــــــد منو نینو(زندگی من)که تموم کردیــــــــــــــــــــ ‍م.

هنـــــــــ ‍و هیشی نشـــــــــ ‍ده دلم واســـــــــــ ‍ش تنگیده . . . 

 

 

 

 از ازدحام این واژه های یخ زده میترسم

در دهان تو

پنجره را ببند

دلم

 به همین بوسه ها گرم است......