شایددور .... شاید نزدیک ....

فاصله ای نیست بین قلب هایی که برای هم می تپند

انسان

برای کلمه "انسان" دو ریشه معرفی کرده اند.

یکی "نسیان" به معنی فراموشی

و دیگری "انس" به معنی الفت 

 

 

 

 

 

 

نه بی تو سکوت

نه بی تو سخن

به یاد تو بودم

به یاد تو من

ببین غم تو

رسیده به جان و دویده به تن

ببین غم تو

رسیده به جانم،

بگو چه کنم ...

*

از این زخم پنهان می میرم

می میرم...