شایددور .... شاید نزدیک ....

فاصله ای نیست بین قلب هایی که برای هم می تپند

نینوی من دوستت دارم ...

کی قوبون ِ قدت میره؟؟مـــــــــن مـــــــــن

کی قوبون چشمات میره؟؟مـــــــــن مـــــــــن

کی قوبون موهای ِ طلایی ِ پرپشتت میره؟؟مـــــــــن مـــــــــن

کی قوبون قلب ِ مهربونت میره؟؟مـــــــــن مـــــــــن

کی قوبون ِ صدات میره؟؟مـــــــــن مـــــــــن

کی عاشقته؟؟مـــــــــن مـــــــــن

کی همه رقمه میخوادت؟؟مـــــــــن مـــــــــن 

 

 

 

فقط واسه عشقم نینو 

 

 

روزدلتنگیها مبارک  نینو ی من دوستت دارم ... 

تاقیامت .... 

باشهامت....