شایددور .... شاید نزدیک ....

فاصله ای نیست بین قلب هایی که برای هم می تپند

داداش سیاه ضایع شد؟؟؟


 

[تصویر: 0002031E.gif]